Όροι Χρήσης

Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας διαβάστε προσεκτικά όλους τους όρους χρήσης που ακολουθούν. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με μέρος ή με το σύνολο των όρων αυτών σας παρακαλούμε να απέχετε από την περιήγηση και την χρήση των υπηρεσιών της εν’ λόγω  ιστοσελίδας. Η επίσκεψη της ιστοσελίδας "shop.kriki.gr" ή/και "www.kriki.gr" και η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο χρήση υλικού της, συνιστά αποδοχή των Όρων Χρήσης.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι, οι οποίοι ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους.

Έχουμε καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτουμε με προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η πιθανότητα η ιστοσελίδα να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια, την πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Σε περίπτωση που γίνουν αντιληπτά τυπογραφικά λάθη ή σφάλματα απεικόνισης που τυχόν υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας οφείλουμε να τα επεξεργαζόμαστε και να τα διορθώνουμε εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε καμία περίπτωση Δεν ευθυνόμαστε για οιεσδήποτε ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές, ή διαφυγόντα κέρδη, που προκύπτουν από τη χρήση του υλικού που παρέχει στους χρήστες της η ιστοσελίδα μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους Χρήσης, εν όλω ή εν μέρει, καθ΄ οιονδήποτε χρόνο με ή χωρίς ειδοποίηση. Προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, θα πρέπει να ελέγχετε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η παραμονή σας στην ιστοσελίδα μας μετά την καταχώριση των τροποποιήσεων αυτών στους  Όρους Χρήσης θα σημαίνει και την αποδοχή εκ μέρους σας των τροποποιήσεων αυτών.

Το Web-Site  www.kriki.gr και το ηλεκτρονικό κατάστημα shop.kriki.gr, το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και το λογότυπο αποτελούν ιδιοκτησία της επιχείρησης μας που έχει έδρα στην Αποστόλου Λουκά 15 Γιαννιτσά και έχει Α.Φ.Μ.

Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση οιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οιωνδήποτε συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της ιστοσελίδας μας διέπονται από τις διατάξεις του νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003).

Ο πελάτης μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή ολόκληρη ή και μέρος της παραγγελίας του χωρίς καμία χρέωση αν και εφόσον η παραγγελία του δεν έχει αποσταλεί. Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει αποσταλεί θα επιβαρυνθεί μόνο με τα αντίστοιχα έξοδα αποστολής. Οφείλει δε να επιστρέψει  τα προϊόντα μας εντός δέκα εργάσιμων ημερών συνοδευμένα με το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης, άθικτα, αμεταχείριστα και χωρίς να έχει ανοιχθεί η αρχική τους συσκευασία. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία μας  δύναται να μην αποδεχτεί την ακύρωση της παραγγελίας.
 
Επίσης ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των προϊόντων μας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Αποστολή από την εταιρεία μας  λανθασμένου κωδικού προϊόντος,
  • Παραλαβή από τον πελάτη κατεστραμμένου προϊόντος λόγω κακής συσκευασίας.
Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μας  οφείλει την αντικατάσταση του προϊόντος  με κόστος που επιβαρύνει την εταιρεία μας. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις ο πελάτης οφείλει  να επιστρέψει  τα προϊόντα μας εντός δέκα εργάσιμων ημερών συνοδευμένα με το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης, άθικτα, αμεταχείριστα και χωρίς να έχει ανοιχθεί η αρχική τους συσκευασία. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία μας  δύναται να μην αποδεχτεί την ακύρωση της παραγγελίας.
Για ακύρωση της παραγγελίας σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας αφού συμπληρώσετε τηςν σχετική φόρμα για την δημιουργία αριθμού RMA.
 
Για την επίλυση κάθε διαφοράς από την παρούσα πώληση αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Γιαννιτσών.